Văn bản chỉ đạo

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng ngày 15/12/2023

Ngày ban hành : 15/12/2023

Hiệu lực :15/12/2023


Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải, Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 12/12/2023

Hiệu lực :12/12/2023


Quyết định số 178/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng chấm giải, Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 29/11/2023

Hiệu lực :29/11/2023


Quy chế chấm giải Diên Hồng được ban hành kèm Quyết định số 168/QĐ-BTC

Ngày ban hành : 31/10/2023

Hiệu lực :31/10/2023


Quyết định số 168/QĐ-BTC ban hành Quy chế (sửa đổi) chấm Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 31/10/2023

Hiệu lực :31/10/2023


Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024 được ban hành kèm Nghị quyết số 152a/NQ-BTC ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai-năm 2024

Ngày ban hành : 05/09/2023

Hiệu lực :05/09/2023


Nghị quyết số 152a/NQ-BTC ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai-năm 2024

Ngày ban hành : 09/05/2023

Hiệu lực :09/05/2023


Quyết định số: 99/QĐ-BTC về việc thành lập Hội đồng chấm Giải, Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 14/04/2023

Hiệu lực :14/04/2023


Quyết định số: 81/QĐ-BCĐ Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 03/03/2023

Hiệu lực :03/03/2023


Quyết định số: 66/QĐ-BCĐ Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 26/12/2022

Hiệu lực :26/12/2022