Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Đỗ Đức Hoàng. Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Ủy viên

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Đỗ Đức Hoàng.
Chức vụ:
Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Ủy viên
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam