Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Phạm Quang Khải Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Phạm Quang Khải
Chức vụ:
Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam