Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Lê Quang Minh Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Lê Quang Minh
Chức vụ:
Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam