Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Lưu Đình Phúc Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Lưu Đình Phúc
Chức vụ:
Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam