Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Ông Tống Văn Thanh Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Ông Tống Văn Thanh
Chức vụ:
Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam