Các thành viên khác trong Hội đồng chấm Chung khảo

Bà Hoàng Thị Lan Nhung Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Thư ký - Ủy viên Thường trực.

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Bà Hoàng Thị Lan Nhung
Chức vụ:
Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Thư ký - Ủy viên Thường trực.
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam