Văn bản chỉ đạo

Quyết định số: 99/QĐ-BTC về việc thành lập Hội đồng chấm Giải, Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 14/04/2023

Hiệu lực :14/04/2023


Quyết định số: 81/QĐ-BCĐ Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 03/03/2023

Hiệu lực :03/03/2023


Quyết định số: 66/QĐ-BCĐ Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)

Ngày ban hành : 26/12/2022

Hiệu lực :26/12/2022