Tiểu ban Báo in dành cho bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ký báo chí và phỏng vấn