Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Nhà báo Nguyễn Hà Nam Nhà báo

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo Nguyễn Hà Nam
Chức vụ:
Nhà báo
Dân Tộc:
KInh
Quê quán:
Việt Nam
Tiểu sử: