Phó Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo

Nhà báo Nguyễn Vũ Duy Nhà Báo

Thông tin giới thiệu

Họ và tên:
Nhà báo Nguyễn Vũ Duy
Chức vụ:
Nhà Báo
Dân Tộc:
Kinh
Quê quán:
Việt Nam
Tiểu sử: